KONSTRUK 1 - 12

Konstruk Numerasi

Konstruk 1 : Keupayaan mengenal pra nombor dan angka
Konstruk 2 : Keupayaan membilang
Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konsruk 6 :  Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikamelibatkan mata wang  Malaysian operasi asas
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek,  jisim objek dan isipadu
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan
                        sebaliknya
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
                        harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan
                        harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang 

Konstruk Literasi

  Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.
  Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.
  Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

  Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

  Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

  Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata
                         tertutup’ng’.

  Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

  Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal
                         berganding.

  Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan
                         konsonan bergabung.

  Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan
                           akhiran.

  Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

  Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan  
                           rangsangan.

No comments:

Post a Comment